Вы сейчас читаете:
Журнал №3-2008
¹6 (9-72) 2005 ã.

Í
À
×
À
Ë
Î

Íåõàé
Áîã
áëàãîñëîâèòü
óñ³
âàø³
áëàã³
ïî÷èíàííÿ,
Íåõàé
Áîã
áëàãîñëîâèòü
óñ³
âàø³
áëàã³
ïî÷èíàííÿ,
Íåõàé
Íåõàé
Áîã
áëàãîñëîâèòü
óñ³
âàø³
áëàã³
ïî÷èíàííÿ,
Íåõàé Áîã
Áîã áëàãîñëîâèòü
áëàãîñëîâèòü óñ³
óñ³ âàø³
âàø³ áëàã³
áëàã³ ïî÷èíàííÿ,
ïî÷èíàííÿ,
òàê
ùîá
âè
³
íàäàë³
ìîãëè
íåñòè
â
ëþäñüê³
äóø³
òàê
ùîá
âè
³
íàäàë³
ìîãëè
íåñòè
â
ëþäñüê³
äóø³
òàê
ùîá
âè
³
íàäàë³
ìîãëè
íåñòè
â
ëþäñüê³
òàê
ùîá
âè
³
íàäàë³
ìîãëè
íåñòè
â
ëþäñüê³
äóø³
òàê ùîá âè ³ íàäàë³ ìîãëè íåñòè â ëþäñüê³ äóø³
äóø³
ñâ³òëå,
äîáðå
òà
â³÷íå.
ñâ³òëå,
äîáðå
òà
â³÷íå.
ñâ³òëå,
äîáðå
òà
â³÷íå.
ñâ³òëå,
äîáðå
òà
â³÷íå.
ñâ³òëå, äîáðå òà â³÷íå.

Áëàæåíí³øèé Ìèòðîïîëèò Âîëîäèìèð,
Ïðåäñòîÿòåëü Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè

¹6(9-72)
¹6(9-72)
¹6(9-72)
¹6(9-72)
¹6(9-72)
¹6(9-72)
2005 ã.
ã.
2005
2005
ã.
2005
2005
ã.
ã.

ÒÀÊÈÅ ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÛÅ
ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÁÎËÅÇÍÈ
ÁÎËÅÇÍÈ
ÒÀÊÈÅ
ÂÑÅ ÏÐÎÉÄÅÒ
ÏÐÎÉÄÅÒ ÏÐÎÑÒÎ
ÏÐÎÑÒÎ ÍÓÆÍÎ
ÍÓÆÍÎ
ÂÑÅ
Î×ÅÍÜ ÂÅÐÈÒÜ
ÂÅÐÈÒÜ
Î×ÅÍÜ

1

¹3 (24-117) 2008 ã.

Ãëÿæó

¹3(24-117)
2008 ã.

«Áîã äà áëàãîñëîâèò äîáðîå «Íà÷àëî!»
Ñ àðõèïàñòûðñêèì áëàãîñëîâåíèåì
Èðèíåé, Ìèòðîïîëèò
Äíåïðîïåòðîâñêèé è Ïàâëîãðàäñêèé

 ÍÎÌÅÐÅ:
ÈÍÑÒÈÍÊÒ ÂÅ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
 ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑÌÛÑËÎÌ
ÂÛÃÎÄÍÎ ÁÛÒÜ ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÎÌ
ÂÅÑÜ ÌÈÐ — ÒÞÐÜÌÀ,
ÁÎËÜÍÈÖÀ È ÄÓÐÄÎÌ
Ê òàêîìó âûâîäó ïðèâîäÿò ìóäðñòâîâàíèÿ
ÿçû÷íèêîâ è àòåèñòîâ
ÒÀ ÑÀÌ ÎÁÌÀÍÛÂÀÒÜÑß ÐÀÄ
ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÒÜ ËÓ×ØÈÌ
ÄÎÃÀÍßß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÓÞ ÒÅÍÜ
ÄÛÕÀÍÈÅ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ
 ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÅÐßÍÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß
ÆÈÇÍÜ Â ÏÐÈÖÅËÅ
ÌÓÄÐÛÅ ÌÛÑËÈ
ÏÐÈÂÑÒÀÒÜ ÍÀ ÖÛÏÎ×ÊÀÕ
ÅÂÀÍÃÅËÈÅ ×ÈÒÀÅÒÑß ÆÈÇÍÜÞ
ÆÈÇÍÜ ÄÀÍÀ ÍÅ ÐÀÄÈ ÆÈÇÍÈ
ÁÅÃ ÏÎ ÊÐÓÃÓ
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÇÀÓÏÎÊÎÉÍÎÉ ËÈÒÓÐÃÈÈ
Íå ìíîãèì óäàåòñÿ ïðîæèòü òàê, ÷òîáû íà
ïîõîðîíàõ îùóùåíèå ïðàçäíèêà ðàññòâîðÿëî
âñåîáùóþ ñêîðáü
ÏßÒÀß ÆÈÇÍÜ
Âîñõîæäåíèå ÷åëîâåêà íàïîìèíàåò
ïóòü áàáî÷êè
ÂÛÑØÈÅ ÇÀÊÎÍÛ
ÁÓÄÅÌ ÆÈÒÜ
ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ÑÒÐÎÊÈ
3

4-5
6
7-8

íà áóäóùíîñòü
ñ áîÿçíüþ,
Ãëÿæó íà ïðîøëîå
ñ òîñêîé
È, êàê ïðåñòóïíèê
ïåðåä êàçíüþ,
Èùó êðóãîì
äóøè ðîäíîé...
Ïðèäåò ëè
àíãåë èçáàâëåíüÿ
Ñêàçàòü ìíå
æèçíè íàçíà÷åíüå,
Öåëü óïîâàíèé
è ñòðàñòåé?
Ìîë÷ó è æäó...

Ëåðìîíòîâ
Ó÷ðåäèòåëü ÎÎÎ
«²ÐÀ-×óìàöüêèé Øëÿõ»

9-11
11
12
13
14-15
16-17
18
19-22
23
24-26
27
28-29

30-32
33-35
35
37-38
39

Èçäàòåëü ÎÎÎ «ÊÏ-Äíåïð»
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî
ÊB 4578 îò 22.09.2000 ã.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Þðèé ÊÓËÈÁÀÁÀ
Ðåäêîëëåãèÿ:
Ñâÿùåííèêè
Àëåêñàíäð ÃÐÅÊ
Íèêîëàé ÍÅÑÏÐÀÂÀ
Ìèõàèë ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ
Ñåðãèé ÈÂ×ÅÍÊÎ
Ôîòî íà îáëîæêå:
Íèêîëàé ÊÎØÅËÅÂ
Àäðåñ äëÿ ïèñåì:
49044, Äíåïðîïåòðîâñê,
óë.Øåâ÷åíêî, 36/22.
Òåëåôîí ðåäàêöèè:
(0562) 340-263
ôàêñ (0562) 340-262
Ýëåêòðîííûé àäðåñ:
nachalo_dp@rambler.ru
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ìàòåðèàëîâ íåñóò èõ àâòîðû.
Îòïå÷àòàíî
ÎÎÎ ÈÏÎ «Èçäàòåëüñòâî
«Çàïîðiææÿ»
ã.Çàïîðîæüå,
ïð.Ëåíèíà,152
Òèðàæ 12 000
Çàêàç ¹03117
¹6 (9-72) 2005 ã. Í À × À Ë Î Íåõàé Áîã áëàãîñëîâèòü óñ³ âàø³ áëàã³ ïî÷èíàííÿ, Íåõàé Áîã áëàãîñëîâèòü óñ³ âàø³ áëàã³ ïî÷èíàííÿ, Íåõàé Íåõàé Áîã áëàãîñëîâèòü óñ³ âàø³ áëàã³ ïî÷èíàííÿ, Íåõàé Áîã Áîã áëàãîñëîâèòü áëàãîñëîâèòü óñ³ óñ³ âàø³ âàø³ áëàã³ áëàã³ ïî÷èíàííÿ, ïî÷èíàííÿ, òàê ùîá âè ³ íàäàë³ ìîãëè íåñòè â ëþäñüê³ äóø³ òàê ùîá âè ³ íàäàë³ ìîãëè íåñòè â ëþäñüê³ äóø³ òàê ùîá âè ³ íàäàë³ ìîãëè íåñòè â ëþäñüê³ òàê ùîá âè ³ íàäàë³ ìîãëè íåñòè â ëþäñüê³ äóø³ òàê ùîá âè ³ íàäàë³ ìîãëè íåñòè â ëþäñüê³ äóø³ äóø³ ñâ³òëå, äîáðå òà â³÷íå. ñâ³òëå, äîáðå òà â³÷íå. ñâ³òëå, äîáðå òà â³÷íå. ñâ³òëå, äîáðå òà â³÷íå. ñâ³òëå, äîáðå òà â³÷íå. Áëàæåíí³øèé Ìèòðîïîëèò Âîëîäèìèð, Ïðåäñòîÿòåëü Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ¹6(9-72) ¹6(9-72) ¹6(9-72) ¹6(9-72) ¹6(9-72) ¹6(9-72) 2005 ã. ã. 2005 2005 ã. 2005 2005 ã. ã. ÒÀÊÈÅ ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÁÎËÅÇÍÈ ÁÎËÅÇÍÈ ÒÀÊÈÅ ÂÑÅ ÏÐÎÉÄÅÒ ÏÐÎÉÄÅÒ ÏÐÎÑÒÎ ÏÐÎÑÒÎ ÍÓÆÍÎ ÍÓÆÍÎ ÂÑÅ Î×ÅÍÜ ÂÅÐÈÒÜ ÂÅÐÈÒÜ Î×ÅÍÜ 1
¹3 (24-117) 2008 ã. Ãëÿæó ¹3(24-117) 2008 ã. «Áîã äà áëàãîñëîâèò äîáðîå «Íà÷àëî!» Ñ àðõèïàñòûðñêèì áëàãîñëîâåíèåì Èðèíåé, Ìèòðîïîëèò Äíåïðîïåòðîâñêèé è Ïàâëîãðàäñêèé  ÍÎÌÅÐÅ: ÈÍÑÒÈÍÊÒ ÂÅ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑÌÛÑËÎÌ ÂÛÃÎÄÍÎ ÁÛÒÜ ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÎÌ ÂÅÑÜ ÌÈÐ — ÒÞÐÜÌÀ, ÁÎËÜÍÈÖÀ È ÄÓÐÄÎÌ Ê òàêîìó âûâîäó ïðèâîäÿò ìóäðñòâîâàíèÿ ÿçû÷íèêîâ è àòåèñòîâ ÒÀ ÑÀÌ ÎÁÌÀÍÛÂÀÒÜÑß ÐÀÄ ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÒÜ ËÓ×ØÈÌ ÄÎÃÀÍßß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÓÞ ÒÅÍÜ ÄÛÕÀÍÈÅ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÅÐßÍÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß ÆÈÇÍÜ Â ÏÐÈÖÅËÅ ÌÓÄÐÛÅ ÌÛÑËÈ ÏÐÈÂÑÒÀÒÜ ÍÀ ÖÛÏÎ×ÊÀÕ ÅÂÀÍÃÅËÈÅ ×ÈÒÀÅÒÑß ÆÈÇÍÜÞ ÆÈÇÍÜ ÄÀÍÀ ÍÅ ÐÀÄÈ ÆÈÇÍÈ ÁÅà ÏÎ ÊÐÓÃÓ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÇÀÓÏÎÊÎÉÍÎÉ ËÈÒÓÐÃÈÈ Íå ìíîãèì óäàåòñÿ ïðîæèòü òàê, ÷òîáû íà ïîõîðîíàõ îùóùåíèå ïðàçäíèêà ðàññòâîðÿëî âñåîáùóþ ñêîðáü ÏßÒÀß ÆÈÇÍÜ Âîñõîæäåíèå ÷åëîâåêà íàïîìèíàåò ïóòü áàáî÷êè ÂÛÑØÈÅ ÇÀÊÎÍÛ ÁÓÄÅÌ ÆÈÒÜ ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ÑÒÐÎÊÈ 3 4-5 6 7-8 íà áóäóùíîñòü ñ áîÿçíüþ, Ãëÿæó íà ïðîøëîå ñ òîñêîé È, êàê ïðåñòóïíèê ïåðåä êàçíüþ, Èùó êðóãîì äóøè ðîäíîé... Ïðèäåò ëè àíãåë èçáàâëåíüÿ Ñêàçàòü ìíå æèçíè íàçíà÷åíüå, Öåëü óïîâàíèé è ñòðàñòåé? Ìîë÷ó è æäó... Ëåðìîíòîâ Ó÷ðåäèòåëü ÎÎÎ «²ÐÀ-×óìàöüêèé Øëÿõ» 9-11 11 12 13 14-15 16-17 18 19-22 23 24-26 27 28-29 30-32 33-35 35 37-38 39 Èçäàòåëü ÎÎÎ «ÊÏ-Äíåïð» Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÊB 4578 îò 22.09.2000 ã. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Þðèé ÊÓËÈÁÀÁÀ Ðåäêîëëåãèÿ: Ñâÿùåííèêè Àëåêñàíäð ÃÐÅÊ Íèêîëàé ÍÅÑÏÐÀÂÀ Ìèõàèë ÎÂ×ÈÍÍÈÊΠÑåðãèé ÈÂ×ÅÍÊÎ Ôîòî íà îáëîæêå: Íèêîëàé ÊÎØÅËÅ Àäðåñ äëÿ ïèñåì: 49044, Äíåïðîïåòðîâñê, óë.Øåâ÷åíêî, 36/22. Òåëåôîí ðåäàêöèè: (0562) 340-263 ôàêñ (0562) 340-262 Ýëåêòðîííûé àäðåñ: nachalo_dp@rambler.ru Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ íåñóò èõ àâòîðû. Îòïå÷àòàíî ÎÎÎ ÈÏÎ «Èçäàòåëüñòâî «Çàïîðiææÿ» ã.Çàïîðîæüå, ïð.Ëåíèíà,152 Òèðàæ 12 000 Çàêàç ¹03117