Вы сейчас читаете:
Журнал №5-2009
Нехай Бог благословить усі ваші благі починання, так щоб ви
і надалі могли нести в людські душі світле, добре та вічне
Блаженніший Митрополит Володимир,
Предстоятель Української Православної Церкви

5 (32-141)

2009 ã.

Î ðàäîñòè
Ñâåòëî îò èìåíè ðîäíîãî Òâîåãî
Ñ÷àñòüå ëåãêèì íå áûâàåò
Óëûáêà âîçâðàùàåòñÿ óëûáêîé

ÍÀØÅ ÄÅËÎ
ÍÅ ÒÐÓÁÀ
Ìû ðàçó÷èëèñü ðàäîâàòüñÿ. Ïåðâîìó
ñíåãó, ïðûãíóâøåìó íà ïîäîêîííèê ñîëíå÷íîìó çàé÷èêó, óëûáêå íåçíàêîìîãî ïðîõîæåãî. Ïðîñòî ðàäîâàòüñÿ,
äàæå åñëè íà ýòî, êàçàëîñü áû, íåò
îñîáûõ ïðè÷èí.
Êîãäà ÿ ó÷èëñÿ â èíñòèòóòå, ó íàñ ðàáîòàë ïðåïîäàâàòåëü, êîòîðîãî ìíîãèå
ñ÷èòàëè ïî÷åìó-òî ñëåãêà íå â ñåáå.
Ñòðàííîñòü çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî îí âñåãäà ñâåòèëñÿ ðàäîñòüþ. Âñòðåòèøü åãî óòðîì — è õîðîøåå íàñòðîåíèå íà âåñü äåíü
îáåñïå÷åíî.
Óâèäåòü ñåãîäíÿ â óòðåííåé ìàðøðóòêå
óëûáàþùåãîñÿ ÷åëîâåêà – áîëüøàÿ óäà÷à.
Äà, âðåìÿ ñåé÷àñ íåëåãêîå. À ó íàøèõ ðîäèòåëåé, ó áàáóøåê, äåäóøåê âðåìÿ ÷òî —
áûëî ëó÷øå? Íî îíè âåäü íå ðàñêèñàëè ïî
ìåëî÷àì. Äåëî, íàâåðíîå, íå âî âðåìåíè,
à â íàñ.
Êîãäà-òî ÿ èçîáðåë ñïîñîá, êàê èçáàâèòüñÿ îò ñîáñòâåííîé õàíäðû. Åñëè áûëî
ñîâñåì òîñêëèâî, çâîíèë êîìó-òî èç äðóçåé. À î ÷åì â òàêîì ñîñòîÿíèè ãîâîðèòü,
íå ïëàêàòüñÿ æå â æèëåòêó? Çàâîäèë ðå÷ü
î ÷åì-íèáóäü õîðîøåì è äàæå ñìåøíîì.
Ê êîíöó ðàçãîâîðà ïîâûøàëîñü íàñòðîåíèå. È íå òîëüêî ó ìåíÿ. À åùå äëÿ íàñòðîåíèÿ ìîæíî âçÿòü ñ ïîëêè ëþáèìóþ
êíèæêó. ß ÷àñòî áåðó Âëàäèìèðà Ñîêîëîâà.
Ïîïðîáóé âûòÿíóòüñÿ,
Ñòàòü ïîâûøå.
Ñëåçàìè, äîæäèêîì
Ñòó÷àòü ïî êðûøå.
Ðóêàìè, âåòêàìè,
Âèñêîì, ñèðåíüþ
Êàñàòüñÿ çäàíèÿ
Ñ ïîáëåêøåé òåíüþ.

Ïîïðîáóé âûðàñòè
Òàêîé áîëüøîþ,
×òîá ýòè óëèöû
Îáíÿòü äóøîþ,
×òîá ýòè ïëîùàäè
È ýòè ðûíêè
Îò ìàëîé âûìîêëè
Òâîåé ñëåçèíêè.
Óïàâ ëîêòÿìè
Íà õîëìû îêðàèí,
Áóäü íàä ïóòÿìè,
Íàä ëþáûì òðàìâàåì,
Íàä òîïîëÿìè,
×òî áîÿòñÿ âçäîõà.
È íå êàñàéñÿ èõ,
Íå äåëàé ïëîõî.
Ïîòîì ïîäóìàé
Î òàêîé ïðè÷óäå:
Âñå ñëåçû âûïëàêàâ,
Âåðíóòüñÿ â ëþäè.
Ïî ãîðüêîé ñûðîñòè,
Áîñîé äóøîþ.
Ïîïðîáóé âûðàñòè
Òàêîé áîëüøîþ —
È â òîì, îïëàêàííîì
Òîáîþ ìèðå,
Æèòü â òîé æå êîìíàòå
È â òîé êâàðòèðå.
È íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî ìû ïðàâîñëàâíûå:
ó íàñ åñòü Áèáëèÿ, åñòü Ïñàëòûðü, ìîëèòâîñëîâ è åñòü Ñîáåñåäíèê, êîòîðûé ãîòîâ âñåãäà
ïîääåðæàòü. À â Áèáëèè, êñòàòè, òðèñòà øåñòüäåñÿò ïÿòü ðàç ïîâòîðÿåòñÿ ñëîâî «Ðàäóéòåñü». È ðàäîâàòüñÿ íàäî íåçàâèñèìî îò êóðñà
äîëëàðà, ïðîãíîçà ïîãîäû è îò òîãî, ó êîãî
ïðîðâàëî òðóáó: ó âàñ èëè ó ñîñåäà ñâåðõó.
Þðèé ÊÓËÈÁÀÁÀ

ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÈÍÄÅÊÑÛ:
ãàçåòà «ÍÀ×ÀËÎ
— 21758
ÍÀ×ÀËλ»
«ÍÀ×ÀËÎ
— 90089
ÍÀ×ÀËλ» (òîëñòóøêà)
äåòñêèé æóðíàë « ÁÎÃÄÀÍ
ÁÎÃÄÀÍ»» — 01614
«Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü
íàñòåííûé è íàñòîëüíûé» — 90256
Нехай Бог благословить усі ваші благі починання, так щоб ви і надалі могли нести в людські душі світле, добре та вічне Блаженніший Митрополит Володимир, Предстоятель Української Православної Церкви 5 (32-141) 2009 ã. Î ðàäîñòè Ñâåòëî îò èìåíè ðîäíîãî Òâîåãî Ñ÷àñòüå ëåãêèì íå áûâàåò Óëûáêà âîçâðàùàåòñÿ óëûáêîé
ÍÀØÅ ÄÅËÎ ÍÅ ÒÐÓÁÀ Ìû ðàçó÷èëèñü ðàäîâàòüñÿ. Ïåðâîìó ñíåãó, ïðûãíóâøåìó íà ïîäîêîííèê ñîëíå÷íîìó çàé÷èêó, óëûáêå íåçíàêîìîãî ïðîõîæåãî. Ïðîñòî ðàäîâàòüñÿ, äàæå åñëè íà ýòî, êàçàëîñü áû, íåò îñîáûõ ïðè÷èí. Êîãäà ÿ ó÷èëñÿ â èíñòèòóòå, ó íàñ ðàáîòàë ïðåïîäàâàòåëü, êîòîðîãî ìíîãèå ñ÷èòàëè ïî÷åìó-òî ñëåãêà íå â ñåáå. Ñòðàííîñòü çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî îí âñåãäà ñâåòèëñÿ ðàäîñòüþ. Âñòðåòèøü åãî óòðîì — è õîðîøåå íàñòðîåíèå íà âåñü äåíü îáåñïå÷åíî. Óâèäåòü ñåãîäíÿ â óòðåííåé ìàðøðóòêå óëûáàþùåãîñÿ ÷åëîâåêà – áîëüøàÿ óäà÷à. Äà, âðåìÿ ñåé÷àñ íåëåãêîå. À ó íàøèõ ðîäèòåëåé, ó áàáóøåê, äåäóøåê âðåìÿ ÷òî — áûëî ëó÷øå? Íî îíè âåäü íå ðàñêèñàëè ïî ìåëî÷àì. Äåëî, íàâåðíîå, íå âî âðåìåíè, à â íàñ. Êîãäà-òî ÿ èçîáðåë ñïîñîá, êàê èçáàâèòüñÿ îò ñîáñòâåííîé õàíäðû. Åñëè áûëî ñîâñåì òîñêëèâî, çâîíèë êîìó-òî èç äðóçåé. À î ÷åì â òàêîì ñîñòîÿíèè ãîâîðèòü, íå ïëàêàòüñÿ æå â æèëåòêó? Çàâîäèë ðå÷ü î ÷åì-íèáóäü õîðîøåì è äàæå ñìåøíîì. Ê êîíöó ðàçãîâîðà ïîâûøàëîñü íàñòðîåíèå. È íå òîëüêî ó ìåíÿ. À åùå äëÿ íàñòðîåíèÿ ìîæíî âçÿòü ñ ïîëêè ëþáèìóþ êíèæêó. ß ÷àñòî áåðó Âëàäèìèðà Ñîêîëîâà. Ïîïðîáóé âûòÿíóòüñÿ, Ñòàòü ïîâûøå. Ñëåçàìè, äîæäèêîì Ñòó÷àòü ïî êðûøå. Ðóêàìè, âåòêàìè, Âèñêîì, ñèðåíüþ Êàñàòüñÿ çäàíèÿ Ñ ïîáëåêøåé òåíüþ. Ïîïðîáóé âûðàñòè Òàêîé áîëüøîþ, ×òîá ýòè óëèöû Îáíÿòü äóøîþ, ×òîá ýòè ïëîùàäè È ýòè ðûíêè Îò ìàëîé âûìîêëè Òâîåé ñëåçèíêè. Óïàâ ëîêòÿìè Íà õîëìû îêðàèí, Áóäü íàä ïóòÿìè, Íàä ëþáûì òðàìâàåì, Íàä òîïîëÿìè, ×òî áîÿòñÿ âçäîõà. È íå êàñàéñÿ èõ, Íå äåëàé ïëîõî. Ïîòîì ïîäóìàé Î òàêîé ïðè÷óäå: Âñå ñëåçû âûïëàêàâ, Âåðíóòüñÿ â ëþäè. Ïî ãîðüêîé ñûðîñòè, Áîñîé äóøîþ. Ïîïðîáóé âûðàñòè Òàêîé áîëüøîþ — È â òîì, îïëàêàííîì Òîáîþ ìèðå, Æèòü â òîé æå êîìíàòå È â òîé êâàðòèðå. È íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî ìû ïðàâîñëàâíûå: ó íàñ åñòü Áèáëèÿ, åñòü Ïñàëòûðü, ìîëèòâîñëîâ è åñòü Ñîáåñåäíèê, êîòîðûé ãîòîâ âñåãäà ïîääåðæàòü. À â Áèáëèè, êñòàòè, òðèñòà øåñòüäåñÿò ïÿòü ðàç ïîâòîðÿåòñÿ ñëîâî «Ðàäóéòåñü». È ðàäîâàòüñÿ íàäî íåçàâèñèìî îò êóðñà äîëëàðà, ïðîãíîçà ïîãîäû è îò òîãî, ó êîãî ïðîðâàëî òðóáó: ó âàñ èëè ó ñîñåäà ñâåðõó. Þðèé ÊÓËÈÁÀÁÀ ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÈÍÄÅÊÑÛ: ãàçåòà «ÍÀ×ÀËÎ — 21758 ÍÀ×ÀËλ» «ÍÀ×ÀËÎ — 90089 ÍÀ×ÀËλ» (òîëñòóøêà) äåòñêèé æóðíàë « ÁÎÃÄÀÍ ÁÎÃÄÀÍ»» — 01614 «Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü íàñòåííûé è íàñòîëüíûé» — 90256